V čom sme iní

 
 
Jednou z hlavných princípov našej škôlky je Montessori pedagogika.
Je zameraná na podporu rozvíjania zručností a poznatkov dieťaťa tak, aby dosiahlo nezávislosť, malo priestor na sebavyjadrenie, podporiť kreativitu a empatiu vo vekovo zmiešanom kolektíve. Dávame dôraz na samostatnosť, rešpektujeme individualitu a pomocou prvkov Montessori vzdelávania prirodzeným spôsobom ukazujeme deťom svet v jeho najprirodzenejšej forme.
Cez pozorovanie cyklov prírody v našej záhrade, ihriskom s rôznymi športovými aktivitami, návštevami podujatí a bohatým programom, ktorý spoločne pripravíme, doprajeme deťom podmienky, vhodné na rozvoj. Zároveň sa učíme pestovať kvalitné medziľudské vzťahy, aj prostredníctvom tém o sebapoznaní, o sebaprijatí, o komunikácii, emocionálnej inteligencii, ľudských hodnotách.
Praktický život
Dieťa sa učí starostlivosti o vlastnú osobu, svoje telo ale i o okolie a spoločnosť
- Človek a príroda
- Človek a spoločnosť
- Človek a svet práce
- Zdravie a pohyb
Dochádza k rozvíjaniu jemnej motoriky a ku koordinácii ruka – oko. Okrem jemnej motoriky sa sústredíme aj na hrubú motoriku. Dieťa cvičí kontrolu pohybu napr. rovnovážnymi cvičeniami, chôdzou po elipse, preskakovaním, lezením, plazením apod. Dieťa sa učí prehlbovať si sociálne vzťahy, učí sa prijať zodpovednosť v skupine, učí sa poprosiť, poďakovať, zdraviť, počúvať, požiadať o pomoc, ponúka sa priestor na učenie ticha a koncentrácie.
Zmyslová výchova
Rozvíjaním zmyslov obohacujeme život dieťaťa o podnety, ktoré dávajú základ pre budúce diferencovanie a lepšiu orientáciu vo svete. Cvičeniami podporujeme u dieťaťa nielen vnímanie zraku a sluchu, ale i hmatu, čuchu a chuti. Využívame materiál, ktorý vyvinula Maria Montessori a ktorý je vždy zameraný len jednu vlastnosť, ktorá je izolovaná. Pomocou tohto zmyslového materiálu sa dieťa učí pomenovávať, rozlišovať, porovnávať a triediť.
Matematika
Matematický rozvoj začína už od narodenia. Podľa Marie Montessori je ľudský duch duchom matematickým. Matematický materiál učí rozlišovať seba od ostatného, vnímať dlžku, šírku a výšku, vnímať dimenzie, porovnávať veľkosti a formy a experimentovať.
Jazyková výchova
V tejto oblasti sa dieťa rozvíja v reči, využívajú sa materiály k výuke písania a čítania. S písaním a čítaním začína dieťa vo veku okolo 4-6 rokov. Je nutné vystihnúť senzitívne obdobie, kedy dieťa chce samo písať alebo čítať. Čítanie prebieha genetickou metódou čítania, t.j. čítaním po písmenkách a nie po slabikách. Podľa Marie Montessori používame na písanie písané písmo a na čítanie zasa tlačené písmo.
Kozmická výchova
kozmos - vesmír a svet v ktorom žijeme „Musíme dať deťom detail ako prostriedok, aby mohli poznať celok.“ Nie je dôležité, aby sa deti učili všetko, čo existuje, ale aby mali priestor a čas na ponorenie sa do jednotlivých oblastí. Oblasti kozmickej výchovy sú zahrnuté v prvouke, biológii, prírodopise, vlastivede, dejepise a neskôr i rozvoj znalostí vo fyzike a chémii. Súčasťou sú aj zručnosti v pohybovej, hudobnej a výtvarnej výchove. Integrácia oblastí a tém zahrnutých v kozmickej výchove pomáha dieťaťu pochopiť usporiadanie sveta, schopnosť vžiť sa a existovať v ňom, nájsť svoje miesto a naučiť sa zachádzať so sebou i s okolím. „Pravým kozmickým poslaním človeka je víťazstvo lásky a spravodlivosti medzi ľuďmi, utvorenie sveta priateľstva.“
Anglický jazyk
Prebieha hravou formou. Hra je hlavnou aktivitou, cez ktorú si deti osvojujú jazyk. Hry sú vedené tak, aby pôsobili na emócie detí, zaujali ich zrak, sluch, hmat, prípadne i chuť a čuch. Konkrétne slová a frázy si potom spájajú so zážitkom. Čím je zážitok intenzívnejší, tým väčšia je úspešnosť v zapamätaní si slovíčok. Pri výučbe používame názorné predmety, ktoré sú pre deti konkrétnejšie ako obrázky – rôzne hračky, bábky a veci, s ktorými sa deti bežne stretávajú aj doma. Pri učení využívame rytmizáciu – básničky a pesničky, ktoré napomáhajú osvojovaniu si reči.
Šport
Viesť deti k športovaniu už od útleho veku má svoj nesporný význam pre získavanie pozitívneho vzťahu k pohybovým aktivitám, ktoré sú dôležité nielen pre ich fyzickú kondíciu, ale aj budovanie základov zdravého životného štýlu. Nenahraditeľný prínos však majú predovšetkým pre rozvoj psychomotoriky. Pre deti je šport najmä zábava a ani netušia, aký dôležitý je pre ich budúci úspech v učení. Aj preto sa cielené športové aktivity konajú v našej škôlke každý deň. Cez športové aktivity v našej záhrade a ihrisku, prispôsobených pre potreby našich detí budeme spoločne rozvíjať odolnosť, chuť prekonávať prekážky, schopnosť prispôsobovať sa meniacim situáciám. Budovať kolektív a všímať si kladné vlastnosti svojich spoluhráčov. Pomáhať si navzájom a utužovať kolektív.
Environmentálna výchova a ekológia
Spolu s deťmi sa učíme žiť ako súčasť sveta a planéty, o ktorú sa všetci musíme starať. Aktivity prebiehajú spôsobom, aby sa deti dostali do priameho kontaktu s prírodou a získali motiváciu k jej skúmaniu pri zmenách počas celého roku.
Canisterapia
Nástup do materskej školy je veľkým medzníkom v živote dieťaťa, ale každé dieťa túto zmenu prijíma inak. Niektoré sa už nevie dočkať, kedy už bude konečne v škôlke s novými kamarátmi, iné sa zasa bojí a môže prežívať stres. Ak dieťa zažíva úzkosť z nepoznaného, alebo strach z opakovaného manipulovania s ním, je PES výborným pomocníkom na rýchle a účinné odbúranie tohoto napätia. Ako pes terapeut pôsobí:
VIBRÁCIA je spôsobená dychovou frekvenciou psa. Pes vykoná optimálne 18 až 30 nádychov/minúta, dieťa vo veku od 5 do 12 rokov vykoná 20 - 25 nádychov/minútu a vekom sa počet nádychov znižuje. Pes preto pôsobí na deti ako jemná, teplá masážna vibrujúca podložka. Stimuluje krvný obeh a obeh lymfy - medzibunkovej tekutiny, ktorá významným spôsobom ovplyvňuje metabolické a hormonálne funkcie tela. Vibrácie psa výrazne pomáhajú pri odhlieňovaní a napomáhajú k zlepšeniu peristaltiky hrubého čreva. Na druhej strane srdcová frekvencia psa a dieťaťa v kľude sú veľmi podobné. U veľkého plemena psa sa srdcová frekvencia pohybuje od 60 do 100 tepov/minúta. Je to skoro identické ako u dieťaťa. Aj preto pri polohovaní so psom dochádza k zrovnaniu srdcovej frekvencie psa terapeuta a dieťaťa, k zníženiu krvného tlaku, k prehĺbeniu dýchania a zlepšeniu tvorby zvuku v hlasivkách.
TEPLOTA psa v normálnom stave je od 38,5 0C do 39,5 0C. Pri polhodinovom pôsobení psa na dieťa polohovaním sa docieli zvýšenie telesnej teploty o cca 0,5 0C, čo spôsobí rozšírenie koncových ciev, zvýšenie prekrvenia tkanív, odstránenie pocitu stuhnutosti pri zvýšenom svalovom tonuse a naopak inicializáciu bunkových procesov pri zníženom svalovom tonuse.
hormón OXYTOCÍN sa vyskytuje u všetkých cicavcov a je regulátorom sociálneho správania, reguluje úzkosť, znižuje hladinu stresu (ktorý meriame najmä cez hladinu kortizolu). Oxytocín vplýva na produkciu ďalšieho hormónu vazopresínu a spolu pôsobia na vytvorenie zblíženia s novým človekom (zvieraťom), zníženiu strachu a obáv, fóbií, rozvoj vzťahu. Zistilo sa, že u človeka sa zvyšuje, množstvo oxytocínu po kontakte so psom v dĺžke 30 minút až o neuveriteľných 300 %. A samozrejme aj u psa vzrástla hodnota po kontakte s človekom, ktorý o psa javil záujem o cca 130 %. Čo to znamená pre canisterapiu? Tvrdenie, že pes a človek dokážu nadviazať za pár minút osobný, intímny, empatický vzťah, tvrdenie, že dieťa dokáže udržať sústredený až fascinovaný očný kontakt so psom, JE PRAVDIVÉ, a môže za to hormón oxytocín. Vďaka nemu sú obaja účastníci canisterapie, teda dieťa aj pes, šťastní.
Spolupráca s CPPPaP
( Centrum pedadodicko-psychologického poradenstva a prevencie )
Inkluzívne vzdelávanie
Inovatívny prístup v oblasti vzdelávania, ktorý zdôrazňuje právo každého dieťaťa na kvalitné vzdelávanie. Deti sa prirodzene učia vnímať skutočný obraz o odlišnostiach v spoločnosti, v ktorej budú v budúcnosti existovať.