O škôlke

Moja škôlka MONTESSORI

Súkromná materská škola Moja škôlka, Sládkovičova 630/8, Zlaté Moravce je zaradená do siete škôl a školských zariadení od 1.9.2020. Výchova a vzdelávanie detí prebieha v súlade so Štátnym výchovno-vzdelávacím programom pre materské školy ISCED 0, ktorý je skĺbený s hlavnou ideou škôlky.

Škôlka funguje podľa princípov celosvetovo osvedčeného vzdelávacieho systému montessori pedagogiky. Dôraz kladieme na spoluprácu rodičov a škôlky pri výchove detí. Náš vzdelávací program je zameraný na komplexný rozvoj myslenia, zručností a poznatkov dieťaťa tak, aby dosiahlo nezávislosť.

Súčasťou programu je vzdelávanie zamerané na jazykové bloky (angličtina), hudobnú výchovu, športovú a kultúrnu výchovu. Škôlka je v prevádzke od pondelka do piatku v čase 7:00 - 16:00 hod. Poskytujeme celodennú výchovnú starostlivosť pre deti od 2 - 6 rokov a pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Poskytujeme aj možnosť poldenného pobytu.

Inkluzívne vzdelávanie je inovatívny prístup v oblasti vzdelávania, ktorý zdôrazňuje právo každého dieťaťa na kvalitné vzdelávanie. Deti sa prirodzene učia vnímať skutočný obraz o odlišnostiach v spoločnosti, v ktorej budú v budúcnosti existovať.

O našej škôlke

Pomôž mi, aby som to urobil sám


Materská škola je jednotriedna, so zmiešaným kolektívom. ktorý je charakteristický práve pre montessori.

Takýto vekový rozdiel umožňuje deťom rozvíjať cez slobodnú spoluprácu vzájomné vzťahy, nepoznačené súperením a súťaživosťou. Staršie deti sa prirodzene delia o svoje vedomosti a zručnosti s mladšími deťmi a mladšie nachádzajú v prípade potreby pomoc a oporu vo svojich starších kamarátoch. Takáto spolupráca utužuje kolektív a nabáda deti, aby si pomáhali, čo je pre dnešný svet veľmi dôležité.

STRAVA

Strava v našej skôlke


Materská škola zabezpečuje deťom stravu – desiata, obed, olovrant dovozom. Dbáme o to, aby mali pestrú a hodnotnú stravu, dostatok čerstvého ovocia a zeleniny. Priestory materskej školy sa nachádzajú v novo zrekonštruovanej budove v Zlatých Moravciach. K materskej škole prislúcha aj novovybudované ihrisko a spolu s deťmi si budujeme aj vlastnú EKO záhradku.


AKTIVITY

Naše aktivity


Pravidelne s deťmi plánujeme výlety, návštevu divadla, výstav a iné zaujímavé akcie. Raz do mesiaca organizujeme tematickú akciu priamo u nás v škôlke, či už formou divadielka, návštevy zaujímavého hosťa alebo psíka terapeuta (canisterapia).

Športy

Kreslenie


Umenie

Zaujímavosti


Ovocie a zelenina

Rozvoj


Materská škola prijíma deti priebežne počas celého roka, po prijatí prihlášky na predprimárne vzdelávanie a schválení nástupu dieťaťa, vzhľadom ku kapacite. Na pokrytie prevádzkových nákladov vyberáme školné.

 

Navštívte nás


Zamestnanci škôlky a rodičia sa riadia Školským poriadkom, s ktorým sú rodičia oboznámení.
Zaujala Vás naša škôlka? Chcete vedieť viac?
Navštívte nás, ste u nás vítaní. Stretnutie si môžete dohodnúť mailom na info@mojaskolka.sk