Harmonogram dňa

Otvorenie MŠ, schádzanie detí
Hry a hrové činnosti podľa výberu detí
Ranná rozcvička
Tvorivé aktivity k téme týždňa
Zdravotné cvičenie ( štvrtok, piatok)
Anglický jazyk hrou ( pondelok, štvrtok)
Sebaobslužné činnosti, desiata
Vzdelávacie aktivity k téme týždňa
Hudobné aktivity (utorok, streda)
Príprava na pobyt vonku
Pobyt vonku - hry a hrové činnosti na školskom dvore s využitím náradia, náčinia a hračiek
Vychádzky so získaním poznatkou o okolí, doprave
Samoobslužné činnosti
Hry a hrové činnosti v triede
Činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena, obed, príprava na odpočinok, spánok)
Odpočinok pre nespiace deti ( čítanie rozprávok a následná analýza textu, otovrená komunikácia)
Hry a hrové činnosti podľa výberu detí
Zmyslové aktivity, slovenský jazyk, matematika
Anglický jazyk
Čítanie kníh podľa individuálneho výberu detí
Prebúdzanie spiacich detí, hygiena
Olovrant, sebaobslužné činnosti
Popoludňajšie vzdelávacie aktivity
Hry a hrové činnosti podľa výberu detí
Odchod detí z MŠ - ukončenie prevádzky