Harmonogram dňa

Príchod detí do MŠ
Činnosti podľa záujmu detí
Ranný kruh - elipsa
osobná hygiena, desiata
Didakticky cielené činnosti
( jazykové cvičenia, zmyslové hry, práca s montessori pomôckami )
Edukačné aktivity ( skupinové alebo individuálne )
Pobyt vonku
osobná hygiena, príprava na obed, obed
príprava na poobedný odpočinok
poobedný odpočinok
tiché aktivity s deťmi, ktoré nespia
predškolská príprava
didaktické aktivity
osobná hygiena, príprava na olovrant
olovrant , osobná hygiena
didaktické aktivity
hry a hrové činnosti
pobyt vonku
príchod rodičov detí